Copyedycja — istotny element w przypadku peer-review czasopism

Na łamach czasopisma Science Editor (June 8 — wersja online: https://www.csescienceeditor.org/) ukazał się artykuł autorstwa Resa A Roth, który informuje na podstawie badań o istotnym znaczeniu procesu copyedycji w przypadku manuskryptów przedkładanych do peer-review czasopism. Artykuł wskazuje na brak pełnego zrozumienia u autorów zależności pomiędzy procesem copyedycji a rezultatem przedłożenia takiego manuskryptu do czasopisma (akceptacja lub jego odrzucenie).
Przeprowadzona analiza przez Roth sugeruje, że copyedycja ma pozytywny wpływ na odbiór artykułu przez czytelnika. Manuskrypty poddane copyedycji były oceniane wyżej pod kątem profesjonalizmu, organizacji, stylu i prezentowanej wartości merytorycznej. Wniosek płynący z badań jest następujący, copyedycja jest istotną częścią procesu pisania pracy naukowej i nadaje artykułowi większą dokładność i spójność.
Recenzenci najczęściej wskazywali na przejrzystość tekstu, styl pracy, dobór słownictwa, ekspozycję, ryciny/tabele, oznaczenia, referencje oraz przecinki/błędy gramatyczne. Zawartość naukowa pracy ma fundamentalne znaczenie w przypadku decyzji przyjęcia manuskrypt do publikacji; jednakże to w jaki sposób praca naukowa zostanie zaprezentowana po uważnej copyedycji możne znacząco zwiększyć szansę na akceptację pracy naukowej. W myśl zasady: “Jak Cię widzą, tak Cię piszą”.