Cz. 2 – Jak unikać rozwlekłości (wordiness)

Przy pisaniu pracy naukowej należy unikać rozwlekłości. Szczególnie autorzy nieanglojezyczni (bardzo często polscy naukowcy) popełniają ten błąd stosując frazy, które powinno się unikać. W oparciu o dziesiątki przenalizowanych prac przez nasz zespół, poniżej podajemy pierwszą część takich fraz wraz ze słowami, którymi można je zastapić. W przyszłym tygodniu podamy kolejną ich część.

at the present time > now

by means of > by, by using, using, with

due to the fact that > because, due to

for the purpose of > for, so

in the event that > if

in spite of the fact that > although

it is often the case that > often

on a frequent basis > frequently

until such time as > until

definitely proved . proved

despite the fact that > although

during the course of > during, while

for the reason that > because

give rise to > cause

has the capability of > can, is able

in case > if

in close proximity to > near

in connection with > about, concerning

in order to > to

in the event that > if

in the vicinity of > near

it is believed that > [pominąć]