Czy kobiety publikują mniej prac naukowych niż mężczyźni…

 

Na łamach prestiżowego czasopisma PNAS ( www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1914221117) ukazał się  artykuł porównujący nierówności między płciami a ich dorobkiem naukowym. Wiele dotychczasowych badań starało się udowodnić, że mężczyźni publikują częściej niż kobiety w trakcie swojej kariery naukowej. Jako przyczynę takiego stanu podawano m.in. nierówności związane z np. odpowiedzialnością kobiet za rodzinę, klimat pracy, itp.

Nowe badania burzą jednak ten pogląd i udowadniają, że kobiety publikują tyle samo prac co mężczyźni, jednakże kobiety wcześniej opuszczają naukową karierę. Międzynarodowa grupa badawcza w oparciu o przegląd publikacji znajdujących się w Web of Science potwierdziła, że biorąc pod uwagę średnią roczną produktywność, ilość opublikowanych prac między obu płciami jest bardzo zbliżona: 1,32 artykułu naukowego na rok w przypadku mężczyzn oraz 1,33 w przypadku kobiet. Autorzy stwierdzili, że różnica w ilości opublikowanych prac wynika wyłącznie z krótszej kariery naukowej kobiet. Obserwacja ta była zgodna bez względu na kraje które dotyczyła oraz dyscypliny naukowe.