21 August 2017

“Go-Ahead” – Konkurs dla młodych naukowców

Konkurs dla młodych naukowców


“Go-Ahead”


Translmed wspiera młodych naukowców

Translmed od początku swojej działalności wspiera wysoki poziom badań naukowych w Polsce. W poszukiwaniu szeroko rozumianej innowacyjności i nowych rozwiązań technologicznych Translmed ogłasza pierwszą edycję konkursu “Go-Ahead” dla studentów studiów I, II i III stopnia na najciekawszą pracę badawczą. Do konkursu można zgłaszać abstrakt w języku angielskim nieopublikowanej publikacji naukowej (do 800 słów, ok. 3000 znaków ze spacjami) z zakresu medycyny, biochemii, genetyki, biologii, farmacji oraz chemii.

Tekst powinien przedstawiać w przystępny sposób badania własne Uczestnika Konkursu, które Uczestnik zamierza opublikować w formie publikacji naukowej jako pierwszy autor do 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Nagroda:

Trzy publikacje wyłonione na drodze konkursu zostaną nieodpłatnie edytowane językowo (copy-editing i/lub developmental editing).

Łączna pula przeznaczona na ten cel wynosi 6,000 PLN.

Termin zgłaszania prac upływa 14.11.2017
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 01.12.2017

Celem Nagrody jest wyróżnienie młodych Naukowców za:

1. Podejmowanie tematyki badawczej, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, opracowanie nowych technologii służących poprawie jakości życia i zdrowia.
2. Przedstawienie tematyki badawczej w sposób atrakcyjny, innowacyjny, kompetentny i rzetelny.
3. Przemyślaną koncepcję i konsekwencję w podejmowaniu tematyki badawczej (metodyka).
4. Umiejętność ukazania problematyki i przybliżanie jej społeczeństwu.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w załączonym poniżej Regulaminie.

Regulamin:

1. Przyznanie Nagrody następuje w drodze przeprowadzenia Konkursu.
2. Treść abstraktu powinna być napisana czcionką Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1 wiersza, i nie powinna przekraczać 800 słów.
3. Konkurs rozpoczyna się 10.09.2017 i kończy 01.12.2017.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne, bez możliwości zgłaszania roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu organizacji, przebiegu oraz wyników Konkursu.
5. Spełnienie warunków formalnych uczestnictwa w Konkursie umożliwia podjęcie postępowania oceniającego abstrakt pod względem merytorycznym zgodnie z następującymi kryteriami: opis realizacji projektu, w tym cel i założenia oraz planowane rezultaty oraz korzyści wynikające z realizacji proponowanych tematów pracy badawczej lub projektu rozwojowego w praktyce, w tym przewidywane efekty ekonomiczne.
6. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych projektów nadesłanych na Konkurs do dnia 14.11.2017 roku. Wyniki Konkursu wraz z imionami i nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora https://new.translmed.com/oraz laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
7. Komisja Konkursowa w postepowaniu konkursowym wyłoni trzy Prace Konkursowe, za które zostaną przyznane nagrody w postaci bezpłatnej edycji pracy do 7,000 słów (50,000 znaków ze spacjami).
8. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
9. Organizator Konkursu oświadcza, iż nie posiada żadnych praw do własności intelektualnej Pracy Konkursowej.
10. Organizator Konkursu gwarantuje całkowitą poufność przesłanych informacji.
11. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż przesłana do Organizatora Praca Konkursowa stanowi jego wyłączną własność i nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, a prawa te do dnia zakończenia Konkursu nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich, nie naruszają praw, dóbr, interesów osób trzecich ani nie były przedmiotem jakiejkolwiek czynności prawnej dokonanej z osobami trzecimi, w szczególności nie zostały przeniesione, licencjonowane i nie są przedmiotem zgody na wyłączne korzystanie z niej przez osoby trzecie.
12. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia Pracy do Konkursu, bądź naruszenia praw własności intelektualnej i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
13. Dane Uczestników przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.
14. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
15. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie.
16. W Konkursie Uczestnik może przedstawić tylko jedno zgłoszenie jako pierwszy autor.

Dokument pdf do wydruku Konkurs_2017