Praca wadliwa pod kątem naukowym – co dalej

 

Kroki, które należy poczynić w przypadku pracy wadliwej pod kątem naukowym

Jeżeli recenzenci uważają pracę za naukowo lub logicznie wadliwą, list od edytora powinien obejmować szczegółową listę wszystkich uwag — w ten sposób otrzymujemy informację, którą potrzebujemy, aby naprawić wady pracy, tak abyśmy mogli przedłożyć pracę do innego czasopisma. Poniższa tabela zawiera większość z bardziej powszechnych przyczyn odrzucenia pracy.

 

 
Niska wartość merytoryczna pracy
Praca podobna (lub identyczna) została już wcześniej opublikowana
Praca nie jest nowatorska
Wartość naukowa pracy nie przedstawia wystarczającego postępu naukowego, aby gwarantowała prawo do publikacji
Argumenty postawione w pracy mogą być oparte na błędnych przesłankach Dane są słabo przeanalizowane lub niewłaściwie zinterpretowane
Argumenty są słabe lub zaprezentowany dowód jest nieprzekonywujący Postawione wnioski w pracy w oparciu o zebrane wyniki nie są wsparte danymi lub też znaczenie danych jest wyolbrzymione
Brak danych Niektóre eksperymenty nie zostały przeprowadzone, czy też wcześniej już opublikowane wyniki nie zostały wzięte pod uwagę w trakcie pisania pracy
Istotne argumenty nie zostały zaadresowane w pracy lub nowatorska praca została pominięta, lub brak właściwego cytowania w pracy
Niektóre rezultaty (własne czy też innych badaczy) nie zostały wzięte pod uwagę przy budowaniu argumentu w pracy
Artykuł jest stronniczy W niektórych przypadkach artykuł może prezentować tylko jedną ze stron, a nie prezentować wyważonego spojrzenia na sprawę
Argumenty są niejasne i mylące dla czytelnika Badanie lub wnioski mogą być istotne, ale nie są one czytelnie objaśnione; alternatywnie, postawione w pracy przesłanie lub też podejście, czy też wyniki, bądź też wnioski zostały niejasno zaprezentowane
Artykuł jest nieinteresujący Edytor w swoim odczuciu uważa, że artykuł jest nudny lub nie wzmacnia czasopisma, czy też po prostu nie będzie interesujący dla jego czytelników. Artykuły negujące, dla przykładu, wyniki uzyskane przez inne grupy badawcze mogą być objęte tą kategorią
Artykuł nie został przygotowany zgodnie z wytycznymi czasopisma wyszczególnionymi w instrukcji dla autorów Jeżeli artykuł wyraźnie nie wpisuje się w kryteria wyszczególnione w instrukcji dla autorów, a ten fakt został pominięty w trakcie wstępnej recenzji, wówczas powyższy artykuł może być błędnie wysłany do recenzentów. Jeżeli edytor przypuszcza, że dostosowanie artykułu do kryteriów czasopisma jest niemożliwe, wówczas artykuł ten może zostać odrzucony