Skracanie długości pracy naukowej – wskazówki:

 

1. Pamiętaj o wymaganiach czasopisma docelowego, staraj się zwięźle napisać szkic manuskryptu.

2. Unikaj niepotrzebnych zwrotów, np. “there is a previous study on”, “it has been reported that”. (więcej na ten temat pisaliśmy wcześniej Link 1 Link 2)

3. Zdania zawierające w swojej strukturze nazwy produktów należy skracać poprzez przenoszenie nazwy produktu w nawias.

przed: The samples were analyzed on the ABC mass spectrometer (ABSD Scientific, Wolska, Poland) to determine the zfd values.

po: The samples were analyzed to determine the zdf values (ABC mass spectrometer, ABSD Scientific, Wolska, Poland).

4. Stosowanie formy rzeczownikowej niż czasownikowej, np. “diagnosed” zamiast “diagnosis” skraca zdanie.

przed: A diagnosis of disease was made on the basis of the findings.

po: Disease was diagnosed on the basis of the findings.

5. Wyeliminuj zdania zawierające bardzo podstawowe informacje, które mogą być faktem oczywistym dla docelowego czytelnika. Takie “niepotrzebne” zdania szczególnie są umieszczane na początku rozdziałów “Wprowadzenie” lub “Dyskusja”.

6. Zastąp dłuższe wyrażenia krótszymi, np.:

A number of → several

As a result → therefore

On the other hand → whereas

As a consequence of → owing to

7. Zastosuj tzw., “konstrukcje eliptyczne”, aby wyeliminować powtarzające się czasowniki w zdaniu.

przed: Group X was administered drug 1, Group Y was administered drug 2, and Group Z was administered drug 3.

po: Group X was administered drug 1; Group Y drug 2; and Group Z drug 3.

8. Wiekszość edytorów jak np. Microsoft Word traktuje wyrażenia pisane z łącznikiem jako jedno słowo. Dlatego staraj się używać takie wyrażenia jak jest to tylko możliwe.

przed: …the patients came to rely on themselves.”

po: “the patients became self-reliant.”

9. Strona czynna w niektórych konstrukcjach pomaga ograniczyć liczbę słów w zdaniu.

10. Unikaj konstrukcji “dzierżawczych” stosujących wyrażenie z “of”.