24 February 2019

Zarządzanie procesem produkcyjnym w czasopismach

Zarządzanie harmonogramem publikacji manuskryptu, od etapu akceptacji do publikacji.

• Przesyłanie treści do autora i utrzymywanie kontaktów w trakcie całego procesu publikacji w wyznaczonych ramkach czasowych.
• Współpraca z autorami w celu uzupełnienia brakujących treści, odpowiadanie na pytania i/lub pozyskiwanie zdjęć/rycin o wyższej jakości.
• Współpraca z grafikami.
• Współpraca z ilustratorami.
• Sprawdzanie stron tekstu w celu zapewnienia wysokiej jakości składu i zgodności z formatem / stylem czasopisma.
• Kompilowanie i sprawdzanie wersji dokumentów HTML i PDF pod kątem poprawności linków, odniesień, formatu/stylu.
• Wysyłanie tzw. „proofs” do autorów/redaktorów, śledzenie poprawek i odpowiadanie na zapytania. Dodawanie poprawek przesyłanych przez autorów do manuskryptów w celu utworzenia ostatecznej wersji tekstu.
• Zapewnienie najwyższej jakości wydruków skompilowanych czasopism.
• Koordynowanie aktualizacji treści online (np. erratum, notatki wydawcy).
• Tworzenie paru opcji okładek dla czasopisma.
• Kompilowanie i weryfikacja okładek czasopism z uwzględnieniem zmian edytorskich.
• Tworzenie i weryfikacja treści i czcionki w tabelach z uwzględnieniem zmian edytorskich.
• Umieszczanie treści reklamowych po zatwierdzeniu przez redakcję.
• Rozwiązywanie problemów i aktywna komunikacja ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w procesie publikacji.