Translmed Publishing Group (TPG) jest wiodącą na rynku polskim firmą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie korekty językowej oraz współpracy z czasopismami w trakcie przedłożenia tekstu do druku. Oferujemy kompleksową ofertę prezentacji dorobku naukowego począwszy od tłumaczenia na język angielski, poprzez analizę statystyczną wyników, korektę językową manuskryptu, oprawę graficzną (ryciny, zdjęcia), dobór czasopisma oraz formatowanie tekstu. Świadczymy również usługi wydawnicze/konsultingowe związane z rynkiem międzynarodowym (przede wszystkim amerykańskim).

Zarządzanie procesem produkcyjnym:

• Zarządzanie harmonogramem publikacji manuskryptu, od etapu akceptacji do publikacji.
• Przesyłanie treści do autora i utrzymywanie kontaktów w trakcie całego procesu publikacji w celu opublikowania
pracy w wyznaczonych ramkach czasowych.
• Współpraca z autorami w celu uzupełnienia brakujących treści, odpowiadanie na pytania i/lub pozyskiwanie
zdjęć/rycin o wyższej jakości.
• Współpraca z grafikami.
• Współpraca z ilustratorami.
• Sprawdzanie stron tekstu w celu zapewnienia wysokiej jakości składu i zgodności z formatem / stylem czasopisma.
• Kompilowanie i sprawdzanie wersji dokumentów HTML i PDF pod kątem poprawności linków, odniesień,
formatu/stylu.
• Wysyłanie tzw. „proofs” do autorów/redaktorów, śledzenie poprawek i odpowiadanie na zapytania. Dodawanie
poprawek przesyłanych przez autorów do manuskryptów w celu utworzenia ostatecznej wersji tekstu.
• Zapewnienie najwyższej jakości wydruków skompilowanych czasopism.
• Koordynowanie aktualizacji treści online (np. erratum, notatki wydawcy).
• Tworzenie paru opcji okładek dla czasopisma.
• Kompilowanie i weryfikacja okładek czasopism z uwzględnieniem zmian edytorskich.
• Tworzenie i weryfikacja treści i czcionki w tabelach z uwzględnieniem zmian edytorskich.
• Umieszczanie treści reklamowych po zatwierdzeniu przez redakcję.
• Rozwiązywanie problemów i aktywna komunikacja ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w procesie publikacji.

Usługi zarządzania recenzjami:

• Sprawdzanie manuskryptów – upewnianie się, że są one napisane zgodne z instrukcjami czasopisma.
• Zapewnienie pomocy przy składaniu publikacji.
• Obsługa pytań dotyczących składania pracy.
• Gromadzenie formularzy.
• Sprawdzanie podstawowej jakości rycin (czytelność rysunku).
• Monitorowanie postępu pracy nad manuskryptem.
• Zaproszenia i przypomnienia dla recenzenta.
• Zarządzanie wysyłką e-mail do czasopisma.
• Współpraca z autorami, recenzentami, redaktorami i wydawcą.
• Zapewnienie potrzebnej pomocy redaktorom w zakresie procesu peer review.
• Przypomnienie autorom o zaległych zadaniach.
• Odpowiadanie na pytania recenzenta dotyczące procesu i systemu.
• Utrzymywanie bazy danych recenzenta.
• Zapewnienie użytkownikom nietechnicznej obsługi procesu peer review.
• Regularne aktualizowanie template letters.
• Tworzenie abstraktów wizualnych.
• Tworzenie raportów dotyczących produktywności czasopisma.
• Przygotowywanie dokumentów do wysyłki do produkcji i w razie potrzeby, kontaktowanie się z wydawcą.
• Zarządzanie innymi aspektami czasopisma, w tym budżetem stron.
• Dostarczanie artykułów do zespołu produkcyjnego w odpowiednim terminie.
• Szkolenie redaktorów.
• Wdrażanie planów lojalnościowych na rzecz lojalnych autorów i recenzentów.
• Uczestniczenie w spotkaniach zespołu przez telefon.
• Uczestnictwo w spotkaniach redakcji.
• Coroczne wyznaczanie celów i planowanie strategiczne czasopisma.
• Copyedycja (korekta językowa).
• Zaawansowane sprawdzanie jakości zdjęć.
• Badanie zachowania autora/recenzenta za pomocą metadanych przechowywanych w systemie składania wniosków
online.

Usługi DTP:

• Łamanie i skład tekstu (książek, czasopism, publikacji, ebooków)
• Przygotowujemy publikacje do druku
• Używamy oprogramowania m.in.: Adobe PageMaker, Adobe InDesign oraz Quarkxpress

Doradztwo:

• Audyt pracy w redakcji.
• Pomoc w opublikowaniu “odrzuconych prac”.
• Rozwój i sprzedaż materiałów wydawniczych.
• Wzmocnienie obecności czasopisma online.
• Wsparcie marketingowe i sprzedażowe.
• Analiza IF.
• Analiza konkurencji.
• Analiza cytowań na poziomie artykułu.
• Koordynacja sesji strategii redakcyjnej.

 

– Publish faster. Publish Smarter. –
with Translmed Publishing Group