Jak stworzyć rzetelną listę autorów publikacji

Rzetelna lista autorów publikacji powinna być konstruowana z najwyższą starannością i winna potwierdzać rzeczywisty wkład naukowy osób zaangażowanych w tworzenie manuskryptu.  Niestety niektóre praktyki są niepokojące, np. technicy laboratoryjni nie są uwzględniani jako autorzy, ponieważ nie są na ścieżce akademickiej; współtwórcy zostają usunięci z listy autorów z powodu sporów osobistych; z kolei badacze, którzy nie wnieśli znaczącego lub żadnego wkładu do pracy są dodawani do listy autorów ze względu na swój status akademicki.

Przed przystąpieniem do stworzenia listy warto zapoznać się z istniejącymi wytycznymi.  Dla przykładu, zasady dotyczące współautorstwa w Nature Portfolio opierają się na wytycznych opracowanych przez McNutt et al. (1). Inne pomocne wskazówki dostępne są na stronie International Committee of Medical Journal Editors (2).

  1. Zgodnie z zasadami Nature Portfolio, autor wymieniony w artykule powinien wnieść istotny wkład w projekt i/lub współuczestniczyć w gromadzeniu lub analizie danych, stworzenie np. narzędzia programowego lub napisanie artykułu.
  2. W przypadku publikacji w dziedzinie „life science” istnieje zasada, że pierwsze nazwisko na liście autorów należy do osoby, która przeprowadziła większość badań, a następnie wymienia się kolejnych współpracowników uczestniczących w projekcie, z głównym badaczem (principal investigator) wymienionym na samym końcu listy. Niekiedy w trakcie pisania publikacji pojawiają się spory o to, kto jest pierwszym autorem. Warto pamiętać, że w takiej sytuacji większość czasopism zezwala na współautorstwo pierwszych autorów (tzw. co-first-authorship). Ze względów oczywistych tylko jedno nazwisko może znajdować się na pierwszym miejscu i społeczność naukowa musi zadbać o uznanie równego wkładu obu pierwszych autorów. Osoby wymienione jako drugie nie powinny sądzić, że ich wkład jest w jakikolwiek sposób minimalizowany.
  3. W Podziękowaniach (Acknowledgements) należy wspomnieć i podziękować osobom, które dokonywały korekty/ tłumaczenia pracy lub udzielały ogólnych porad, osobom świadczących rutynowe usługi lub pomoc techniczną, czy też osobom, które wnosiły zasoby (np. poprzez użyczenie plazmidów, linii komórkowych, itp.), mimo tego, że nie wniosły znaczącego wkładu w treść naukową artykułu.
  4. Tytuł naukowy nigdy nie powinien wykluczać potencjalnego autora z listy współautorów. Technik laboratoryjny czy student pierwszego roku, który spędził długie godziny nad eksperymentem opisanym w publikacji, powinien być uwzględniony jako autor. Podobnie jak osoba, która opracowała algorytmy w oprogramowaniu potrzebnym do analizy danych.
  5. Przed przystąpieniem do nowego projektu badawczego, osoba zarządzająca projektem powinna omówić zasady dotyczące autorstwa publikacji. Studenci, doktoranci, postdocy, oraz inni współpracownicy i usługodawcy powinni na samym początku ustalić przejrzyste zasady dotyczące współautorstwa. Coraz popularniejsze staje się podpisanie formalnych umów dotyczących autorstwa, co może znacznie pomóc w zapobieganiu ewentualnych nieporozumień w przyszłości.
  6. Coraz więcej czasopism wymaga oświadczeń dotyczących wkładu autorów, które są kluczowe dla wyjaśnienia roli i obowiązków każdego autora, tym samym zapobiegając nieuczciwym praktykom mającym na celu włączania autorów, którzy nie wnieśli znaczącego wkładu w projekt badawczy.
  7. Obowiązkiem autora korespondencyjnego jest kontakt z czasopismem, komunikowanie się ze wszystkimi współautorami na etapie składania, weryfikacji i końcowej akceptacji pracy, w tym upewnienie się, że wszyscy są usatysfakcjonowani ostateczną formą manuskryptu. Autor korespondencyjny musi również sprawdzić, czy wszyscy współautorzy zgadzają się ze zmianami na liście autorów, czy deklarowane są wszelkie sprzeczne interesy oraz czy artykuł jest zgodny ze wszystkimi zasadami czasopisma dotyczącymi udostępniania danych i materiałów. Należy podkreślić, że autor korespondencyjny nie musi być tą samą osobą, co autor (autorzy) korespondujący wymienieni w opublikowanym artykule, w przypadku zapytań/ korekt pracy już po jej publikacji.

 

Source:
https://www.nature.com/nature-portfolio/editorial-policies/authorship
https://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html