Typowe błędy w pracy naukowej

mistakes

 

Poniżej przedstawiamy listę powszechnych błędów w pisaniu artykułów naukowych. Unikając tych błędów, możesz znacznie poprawić jakość swojego manuskryptu i przyspieszyć jego publikację:

 1. Błędna struktura: Wielu autorów popełnia błąd, nie przestrzegając standardowej struktury artykułów naukowych. Każda sekcja ma swoje zadanie. Upewnij się, że każda sekcja jest kompletna i zgodna z wytycznymi czasopisma, w którym zamierzasz publikować.
   • Wprowadzenie: Ustala kontekst badania, wyjaśniając, dlaczego jest ważne i jakie pytanie badawcze stawia.
   • Metodyka: Opisuje szczegółowo, jak przeprowadzono badanie, włączając w to opis populacji badawczej, procedury, narzędzia, analizy statystyczne itp.
   • Wyniki: Prezentuje wyniki badań w formie tabel, wykresów i opisów. Unikaj interpretacji w tej sekcji.
   • Dyskusja: Analizuje wyniki, porównuje je z literaturą, wskazuje na ograniczenia badania i wnioski.
 2. Błędy na poziomie akapitu:
 • Brak właściwego wprowadzenia to poważny sygnał ostrzegawczy w manuskryptach naukowych. Dobre wprowadzenie określa kontekst badania, wyjaśniając luki w wiedzy i sposób, w jaki badanie ma je zapełnić. Bez szczegółowego wprowadzenia recenzenci mogą mieć trudności w ocenie artykułu, co może prowadzić do jego odrzucenia.
 • Niekompletne opisanie metod badawczych, które utrudnia replikację badania, również może prowadzić do odrzucenia.
 1. Błędy na poziomie zdania. Długie, zbyt skomplikowane zdania mogą komplikować prezentowane w manuskrypcie idee. “Rozciągnięte zdania” dezorientują recenzentów i zmniejszają szanse na akceptację. Warto podzielić długie zdania na krótsze i bardziej zrozumiałe części.
 1. Błędy na poziomie zdania i interpunkcji. Niewłaściwe użycie interpunkcji, takiej jak przecinki i średniki, jest bardzo częste w manuskryptach. Pominięcie przecinka może sprawić, że zdanie staje się nieczytelne, a nadmiar przecinków może utrudnić czytanie. Ogólną zasadą jest stosowanie przecinków tylko w przypadku łączenia niezależnych zdań za pomocą spójników takich jak ‘and, but, for, or, nor, so, yet’.
 1. Niewłaściwe użycie terminów związanych z płcią. Błędne użycie terminów związanych z płcią zmniejsza szanse na akceptację. Wytyczne dotyczące płci można znaleźć w “Raising the bar on sex and gender reporting in research | Nature Medicine”.
 1. Nadmiar cytowań: w czasopismach obowiązują ograniczenia dotyczące liczby słów. Jeśli istnieje kilka cytowań potwierdzających dane stwierdzenie, użyj najnowszego (How Many References in a Research Paper? – Wordvice). Jeśli nie piszesz przeglądówki, unikaj zbyt wielu cytowań.
 2. Nie pisz o tym, co już odkryto. Too many reviews too few trials | Evidence-Based Dentistry (nature.com). Redakcja wykryje podobne publikacje w trakcie wyboru recenzentów, co automatycznie spowoduje odrzucenie pracy jako nic nie wnoszącej do tematu badawczego.
 3. Źle sformułowany tytuł pracy. How to Write a Title for Your Research Paper (annaclemens.com)
 4. Brak lub źle zdefiniowany problem badawczy. The Writing Center | How to Write a Research Question |… (gmu.edu)
 5. Brak czytelności. Poproś współpracowników o przeczytanie manuskryptu i dopracuj przejrzystość swojej pracy badawczej. Step by Step Guide to Reviewing a Manuscript | Wiley
 6. Błędna/” naciągana” analiza statystyczna. Większość naukowców nie posiada przeszkolenia w zakresie statystyki. Skorzystaj z doradztwa statystycznego. Ważne jest, aby analiza statystyczna rzeczywiście odzwierciedlała to, co mówią nam dane, a nie polegała na szukaniu testu statystycznego, który wykaże różnicę, na którą liczysz.
 7. Brak opisu tabel i rycin. Ryciny i tabele są pomocą wizualną, ale dokładniejsze informacje należy przekazać w formie tekstowej. W sekcjach wyników nie powinny pojawiać się opinie, lecz fakty. Nie jest to też miejsce na porównania z wynikami innych badań!
 8. Źle wykonana Dyskusja (Discussion/conclusion). Dyskusja nie polega jedynie na przereagowania sekcji z wynikami (Results) i dodaniu wyników z innych badań. Skup się na podsumowaniu wyników i zaproponuj przyszłe badania. Podkreśl znaczenie swoich wyników, omów ograniczenia swoich badań i implikacje. Unikaj powtarzania wyników i zachowaj ostrożność przy dodawaniu nadmiernej liczby cytowań. How to Write an Authoritative Scientific Discussion Section (bitesizebio.com).
 9. Błędne użycie sekcji „Conclusion” i „Discussion”. Wielu autorów myli informacje, które powinni uwzględnić w tych dwóch sekcjach manuskryptu. W sekcji „Conclusion” należy zawrzeć podsumowaniu wniosków. Należy w niej przedstawić hipotezę, następnie najważniejsze ustalenia, zwięźle omówić jaki wkład wniosły twoje badania do istniejącej literatury, podkreślić ograniczenia badania i skrótowo określić przyszłe kierunki badań. Discussion Vs. Conclusion: Know the Difference Before Drafting Manuscripts – Enago Academy