Wyzwania związane z przygotowaniem publikacji do druku

 

 

Przygotowanie publikacji do druku jest procesem niezwykle frustrującym zarówno dla autorów, redaktorów jak i recenzentów. W celu usprawnienia tego procesu, została przeprowadzona ankieta wśród autorów, recenzentów, redaktorów i wydawców (1).

Z ankiety wynika, że jednym z najważniejszych zarzutów jakie mieli autorzy, jest fakt, iż proces formatowania publikacji jest etapem długotrwałym i skomplikowanym. Wielu autorów podkreśla, że instrukcje do przygotowania i wysłania publikacji są niejasne, trudne do znalezienia lub po prostu zbyt długie. Wśród najczęściej wymienianych przez autorów problemów należy wyszczególnić:

1) czas potrzebny na przesłanie artykułu (wprowadzenie informacji o indywidualnym autorze, udzielenie odpowiedzi na wiele pytań, a następnie ponowne udzielenie odpowiedzi na te same pytania podczas korekty i przestrzeganie ograniczeń dotyczących liczby słów, odnośników, rycin i tabel) i oczekiwania na decyzję, co jest szczególnie ważne dla autorów, których praca została odrzucona i muszą przesłać ponownie pracę do innego czasopisma.

2) kwestie techniczne takie jak niemożność zalogowania się do systemu, przekroczenie limitu czasu lub spowolnienie podczas przechodzenia z jednego etapu publikacji do następnego.

Z kolei recenzenci i redaktorzy mają wiele trudności podczas procesu recenzowania prac naukowych. Na pierwszym miejscu skarg u redaktorów plasuje się nabór wiarygodnych recenzentów. Często zajmuje to wiele dni bądź tygodni, więc redaktorzy za każdym razem zwracają się do tych samych osób, ponieważ liczą, że wykonają oni uczciwą, dogłębną i rzetelną recenzję. Recenzenci podkreślają przeciążenie pracą i brakiem czasu na dogłębną recenzję przy jednoczesnym zaangażowaniu w inne obowiązki, problemy techniczne z logowaniem lub problemy ze znalezieniem plików potrzebnych do pomyślnego zakończenia recenzji. Ponadto cotygodniowe pytania o status pracy ze strony jej autorów nie ułatwia pracy recenzentom.

Autorzy ankiety pokusili się o wymienienie środków zaradczych, które mogłyby pomóc w usprawnieniu procesu publikacji prac naukowych:

  1. Zapewnienie autorom jasnych, zwięzłych instrukcji od początku do końca procesu publikacji, w taki sposób, aby autorzy nie musieli przeszukiwać strony www w celu znalezienia protokołów np. formatowania pracy.
  2. Ułatwienia procesu zgłoszenia pracy i przyspieszenie tego procesu. Przykładem mogą być tzw. szybkie linki. Pozwala to autorom na szybkie odnalezienie informacji o przesłaniu pracy lub instrukcji. W kwestionariuszu autora są udostępniane rozwijane listy pytań, dzięki czemu autorzy mogą szybko wybrać odpowiedź zamiast wypełniać wolne pola tekstowe.
  3. Pomoc dla autorów nieanglojęzycznych. Wydawnictwa nawiązują współpracę z firmami, które pomagają autorom przy tłumaczeniu/ edycji publikacji.
  4. Skrócenie czasu potrzebnego autorowi na wypełnienie kwestionariusza autora korespondującego, dzięki czemu musi potwierdzić tę informację tylko na etapie weryfikacji.
  5. Bardzo obiecującym rozwiązaniem, które zdecydowanie ułatwia i przyspiesza proces złożenia pracy do druku jest „EZSubmit” wprowadzony przez Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO). Autorzy mogą wysłać pracę do recenzji bez formatowania. Ponadto, ASCO współpracuje z firmami zewnętrznymi, które mogą pomóc autorom w procesie składania manuskryptu. Aby skrócić czas jaki redaktorzy muszą spędzać na poszukiwaniu recenzentów, wprowadzili oni lokalizator recenzentów „Publons/Web of Science Reviewer”.

Firma Translmed Publishing Group (T|P|G) również przychodzi z pomocą, zapewniając Państwu kompleksową pomoc na drodze publikacji Państwa dorobku badawczego, w ten sposób mogą Państwo skupić się na tym co jest dla Państwa najważniejsze, badaniom naukowym.

  1. https://doi.org/10.36591/SE-D-4503-81